FORBILDER


 
 
 

OM PROSJEKTET


 

Prosjektet er startet av Arkitektbedriftene i Norge for å synliggjøre arkitekturens samfunnsrelevans og arkitekters bidrag til verdiskapning. Målet er å evaluere og formidle de samfunnsmessige verdiene av god arkitektur.

På arkitekturskaperverdi.no kommer eksempler på Norsk arkitektur som på forskjellige måter bidrar til verdiskapning for land, kommuner, steder, bedrifter og enkeltmennesker. 

Forbildene er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, åpne plasser og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Kort fortalt setter prosjektet ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

 
 

VERDIBEGREPET


 

Når vi belyser arkitekturens verdi i eksempelsamlingen, tar vi utgangspunkt i FN´s tredelte globale målsetting om sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.  

Bærekraftsprinsippet er ikke bare en internasjonal målsetting, men også en pragmatisk måte å tenke verdibalanse når vi tar beslutninger og evaluerer prosjekter. 

Vår oppgave er ikke å bedømme arkitekturen som bærekraftig eller ikke, men snarere å belyse hvilke verdier god arkitektur tilfører samfunnet.

 
 
sustainability_dark.png
 
 

 
 
what image shows

SOSIAL VERDI

Omgivelsene påvirker sansene, følelsene, vanene og bevegelsesmønsteret vårt. Hvordan vi utformer landskapsrom, byrom og husrom kan øke eller redusere mulighetene for å knytte sosiale bånd, være produktive eller finne ro. God arkitektur er viktig for trygghet, trivsel, fellesskap og helse.

 
 
 
what image shows

MILJØVERDI

Å bygge er per i dag alltid en kostnad for miljøet. Derfor må vi tenke smartere rundt klimagassutslipp, ressursbruk og påvirkningen på økosystemer. Levetid, materialbruk, teknisk utførelse, energikilde, gjenbruk, størrelse og sted har stor innvirkning på den årlige avskrivningen i et miljøregnskap.

 
 
 
what image shows

ØKONOMISK VERDI

Økonomisk bærekraft handler om å finne en fornuftig balanse mellom investeringer og langsiktige resultater. Er bygningen attraktiv, funksjonell og solid bygget, reduseres risikoen for uønskede utgifter i driftsfasen, samtidig som mulighetene for fortjeneste ivaretas over tid.

 
 
 

 
 
what image shows

RINGVIRKNINGER

En bygning står oftest lenge og sjeldent alene. Når vi endrer på omgivelsene endrer vi også samfunnet, miljøet og økonomien. God arkitektur kan heve steders attraktivitet, spare ressurser, bidra til innovasjon og forbedre folkehelsen. Resultatet gir samfunnsøkonomiske ringvirkninger.

 
 

VÅR METODE


 

Vi dokumenterer og evaluerer etterbruken for å kartlegge hvordan bygget svarer på intensjonene. Når vi evaluerer prosjekter henter vi kunnskap fra forskningsrapporter, tallfestbare og erfaringsbaserte data.

For å tegne et helhetlig bilde av den faktiske verdiskapning, må tallene sees i sammenheng med brukeropplevelsen. Dokumentasjon av etterbruken i form av spørreundersøkelser, intervjuer og uttalelser gir oss en en viktig beskrivelse av hvordan mennesker oppfatter arkitekturen.  

 
 

FREMDRIFT


 

Prosjektet hadde oppstart 1. april 2017, og den første fasen med eksempelsamling vil være over ved utgangen av 2018.  På sikt ønsker Arkitektbedriftene at kunnskapsinnhentingen skal legge grunnlag for et praktisk verktøy og bidra til ny bevissthet om arkitekturens verdi i bransjen.

 

2018


 
 
 

 

KARTLEGGING

Vi kartlegger arkitektur som skaper merverdi. Datainnsamlingen omfatter forskningsrapporter, prosess, brukerintervjuer og etterbruk. En tverrfaglig prosjektgruppe ser arkitekturen med ulike briller på.

 
 

 

EKSEMPELSAMLING

Eksempelsamlingen presenteres som en internettside. Kontinuerlig påfyll av nye prosjekter gjør nettsiden levende. Forbildene skal utfylle hverandre og sammen vise hvordan arkitektur brukes til å løse forskjellige problemstillinger. 

 
 
 

2019 - 


 
 
 

 

VERKTØYKASSE

Basert på forbildenes suksesskriterier utarbeides modeller for gjennomføring. Prosjektet vil ikke oppnå sitt potensiale uten omfattende kommunikasjon. Budskapet formidles bredt, men målrettet gjennom ulike medier.

 
 
 

 

NY BEVISSTHET

Med eksempelsamling og verktøykasse utfordrer Arkitektur Skaper Verdi den allmenne oppfattelsen av hva arkitektur er og bidrar til å styrke arkitektens rolle i samfunnsutviklingen.